vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Posilvestrovské zamyslenie

Posilvestrovské zamyslenie

Ešte všetci máme v pamäti oslavy Silvestra - nového roku a s tým spojený ich hlučný priebeh. Niektorí netolerantní spoluobčania si myslia, že čím hlučnejší budú v tieto dni, tým sú zaujímavejší, že na to majú bez ohľadu na iných, myslím tým malé deti, starších občanov a zvieratá, hlavne psov, ktorým ich hlučný prejav spôsobuje problémy, ba až traumu. Na základe správ v televízií, kedy mladá matka musí vlastným telom chrániť deti, aby nedošlo k ich poraneniu nezodpovedným používaním pyrotechniky a sama pritom utrpí vážne poranenia, nehovoriac o šoku ,ktorý utrpeli jej deti, kedy rodina prosí o pomoc spoluobčanov pri hľadaní ich starčeka, ktorý odišiel na neznáme miesto z dôvodu tiež netolerantného používania pyrotechniky, požiarov, pri ktorých museli zasahovať hasiči, ošetrovaní poranení a rozhovorov so spoluobčanmi, som sa rozhodol napísať toto zamyslenie, lebo toto všetko niekto musí zaplatiť zo spoločného vrecka len preto, že sa niekto, ľudovo povedané, nevmesti do kože.

Mesto Vranov síce vydalo Všeobecné záväzné nariadenie o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Vranov nad Topľou č. 157/2016, v ktorom v Článku 2 Používanie pyrotechnických výrobkov v odstavci 1. je uvedené, citujem „Na území mesta Vranov nad Topľou je zakázané používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 s výnimkou 31. decembra od 18.00 hod. do 1. januára do 03.00 hod.“ Iste mi dáte väčšina občanov za pravdu, že toto sa nedodržuje a tak to VZN mi pripadá len ako zdrap papiera vydaný mestom len preto, aby bola naplnená litera zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, respek. jeho príslušných paragrafov a mesto si tak urobilo čiarku aj toto máme. Nikde v ňom nie je uvedené, kto bude kontrolovať dodržiavanie VZN a aké sú prípadne sankčné postihy pre jeho porušovateľov.

Nedalo mi to, tak som pátral ďalej, kto by mal kontrolovať dodržiavanie VZN. Až som na stránke mesta našiel ďalšie Všeobecné záväzné nariadenie o Mestskej polícií mesta Vranov nad Topľou č. 139/2014, kde v Článku 1 Všeobecné ustanovenie odstavec 1. je uvedené, citujem „Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta.“ Napísané je to pekne, ale podľa toho, čo sa dialo počas Silvestra, len napísané.

Mimo iného sú pri Mestskom zastupiteľstve zriadené aj komisie, ako napríklad Komisia výstavby, životného prostredia a verejného poriadku, Komisia ochrany verejného záujmu, ktoré sú stálymi poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi mestského zastupiteľstva, ktorých sa podľa mňa spomínaný problém týka. Podľa Štatútu mesta č. 134/2013 je v paragrafe 16 resp. 16a a 16b mimo iného uvedené aj nasledovné citujem ...v rámci kontrolnej činnosti sa podieľajú na výkone kontroly realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavanie nariadení, vybavovanie pripomienok, podnetov a sťažností obyvateľov mesta...

V neposlednom rade sú tu poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí v zmysle Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení paragrafu 26, citujem Poslanec skladá sľub, ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce(mesta), dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, zákony a ostatné všeobecne záväzne právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného(mestského)zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“

V paragrafe 25 Povinnosti a oprávnenia poslancov v odstavci 7 je uvedené, citujem „Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.“

Nikde v citovanom zákone nie je uvedené akou formou má o to volič požiadať a akou formou to má byť urobené. Preto takouto formou žiadam poslancov za mestskú časť Vranou Juh, kde bývam, aby dali odpočet zo svojej činnosti, čo urobili pre dodržiavanie VZN č. 157/2016 a nech je to zverejnené formou článku v periodiku, kde bude zverejnené toto zamyslenie, aby si to mohli prečítať aj iní voliči.

Poniektorí poslanci za túto mestskú časť sú aj v spomínaných komisiách. Viem bude to asi ťažšie, lebo poniektorí vzhľadom na blížiace sa voľby možno radšej rozmýšľajú aké tričko si oblečiem, či budem roznášať vlastné cédečka, či urobím guľáš, akú funkciu by som rád zastával, ak budem zvolený a podobné veci, len nie ako môžem tomuto mestu skutočne pomôcť a čo som zo svojich predvolebných sľubov občanom splnil, aby neplatilo známe východniarske „Zabul vul kedi ceľecom bul“.

Ako občan využívam tiež možnosti dané Zákonom č. 211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa paragrafu 2 tohto zákona je povinnou osobou aj obec. Žiadam, aby mesto zverejnilo tiež v periodiku, v ktorom je zverejnené toto zamyslenie, koľko kontrol vykonala Mestská polícia pre zabezpečenie plnenia VZN č.157/216 a ak zistila jeho porušenia, koľko ich bolo, a aké vyvodila voči porušovateľom opatrenia.

Na záver tohto zamyslenia si myslím, že kompetentní sa budú týmto problémom zaoberať a uvažovať o zákaze používania pyrotechniky na území mesta, alebo sa na to vyčlení nejaký priestor, aby to bolo ľahšie kontrolovateľné a porušovatelia si uvedomia, že v právnom štáte sa majú dodržiavať príslušné právne normy. Dúfam, že moja osoba sa po zverejnení tohto zamyslenia nestane predmetom perzekúcie zo strany mesta, poslancov a Mestskej polície

Ing. Ladislav Sabolčák

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum