Hrnčiarska ulica v Stropkove dostane novú modernú tvár

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Hrnčiarska ulica sa zmení na nepoznanie. Mesto Stropkov bolo totiž úspešné vo výzve Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zameranej na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Stropkovská samospráva sa dlhodobo snaží pretvárať verejné priestranstvá a skvalitňovať tak prostredie pre život. Podobne ako inde na Slovensku, aj stropkovské sídliská budované v 70-tych a 80-tych rokoch minulého storočia trpia uniformitou, šedivosťou a monotónnosťou. Zeleň v niektorých medziblokových priestoroch je prestarnutá, na niektorých plochách chýbajú prvky drobnej architektúry, parčíky či lavičky. „Aj z tohto dôvodu sme pripravili projekt zameraný na obnovu vnútroblokového priestoru na Hrnčiarskej ulici. Hlavným zámerom revitalizácie celého priestoru je oživiť a zatraktívniť celý jej priestor od križovatky s Mlynskou po Športovú. V rámci projektu budú aplikované rôzne prvky zelene, dosadené vzrastlé dreviny, doplnený bude nový mobiliár, obnovené i novovybudované športové plochy a herné  prvky a rovnako aj zrekonštruované a novovybudované komunikácie,“ priblížil primátor Stropkova Ondrej Brendza.

Existujúca infraštruktúra vnútrobloku bude doplnená lavičkami, stojanmi na bicykle, športovým náčiním i novými prvkami detských a športových ihrísk. Oplotené bude napríklad jestvujúce basketbalové ihrisko. Vďaka projektu bude vytvorená celodenná a celoročná exteriérová oddychová zóna s dôrazom na voľnočasové aktivity detí predškolského veku a prvého stupňa základných škôl a rekreačnú formu kolektívnych športov. „Doplnením zelene i vytvorením nových pochôdznych plôch bude očakávaným výsledkom projektu zlepšenie kvality ovzdušia, podpora biodiverzity, posilnenie ekologickej stability a zlepšenie sídelného prostredia mesta,“ uzavrel O. Brendza.

Celková výška projektu presiahne 376 tis. eur, z toho takmer 358 tis. tvorí nenávratný finančný príspevok. Pôjde o jednu z najvýznamnejších investícií do obnovy verejných priestranstiev za posledné desaťročia. „Ulica Hrnčiarska je charakteristická komplexnou bytovou výstavbou, kde býva množstvo rodín s malými deťmi. Ide o pešiu zónu, vďaka čomu vznikne takpovediac voľnočasové centrum mesta prioritne určené pre aktívny oddych, predovšetkým detí, ale aj ostatných vekových skupín,“ doplnil primátor.

Samospráva aktuálne čaká na podpis zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. „S prácami by sme chceli začať ešte v tomto roku s tým, že ich ukončenie je plánované na rok 2023,“ dodal hovorca mesta Stropkov Peter Novák.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!