Deň učiteľov otvoril otázku, kto každý si zaslúži pozornosť a prejav úcty

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Oceňovanie pedagógov mestom Vranov nad Topľou pri príležitosti Dňa učiteľov malo byť oslavou všetkých, ktorí sa venujú vzdelávaniu budúcich generácií a formujú ich nielen pre profesionálnu dráhu v ich životoch.

Riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou PhDr. Bibiána Lancíková však v súvislosti s oceňovaním položila otázku, či by si rovnakú pozornosť nezaslúžili aj odborní zamestnanci centra.

„Pod záštitou primátora mesta oslávili „svoj deň“ učitelia a mnohí odborní zamestnanci pôsobiaci v školstve v meste Vranov nad Topľou. Za ich spoločensky významnú a uznávanú prácu boli poctení vystúpením umeleckého súboru PUĽS a niektorí boli aj ocenení za ich úspešnú profesionálnu kariéru. Naše Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je školským zariadením, ktoré plní úlohy vyplývajúce zo školského zákona a z ďalších aktuálnych právnych predpisov. Odborní zamestnanci ako psychológ, špeciálny pedagóg, logopéd, sociálny pedagóg, spolupracujú s učiteľmi, zákonnými zástupcami so zameraním najmä na klientov – deti so zdravotným znevýhodnením (deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, deti s vývinovými poruchami učenia, poruchami pozornosti…). Činnosť centra je prierezová, vzájomne koordinovaná a okrem iného spolupracujeme so všetkými školskými, predškolskými zariadeniami v meste i celom okrese. Preto si kladieme otázku: „Čo sa vlastne stalo? Prečo nebol pozvaný ani jeden zo zamestnancov nášho zariadenia, ktoré poskytuje starostlivosť deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami už 46 rokov? Bolo to vyjadrenie osobného postoja primátora mesta Vranov nad Topľou? Alebo žeby si dlhoroční a odborne zdatní zamestnanci našej inštitúcie nezaslúžili pozornosť za prácu, ktorá deti zbavuje psychických tráum a mnohých iných ťažkostí?!“ uvádzame stanovisko riaditeľky Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou PhDr. Bibiány Lancíkovej.

O stanovisko sme požiadali aj mesto Vranov nad Topľou. „Pozývaní a oceňovaní boli len pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v školách v regióne Vranov nad Topľou a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,“ znelo vysvetlenie z vranovskej radnice.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!