Bytová výstavba na Kalinčiakovej ul.: Ako plánuje riešiť mesto dopravu?

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou dali výstavbe 70 nájomných bytov bežného štandardu na Kalinčiakovej ul. definitívne zelenú. Stavebné práce by sa mohli rozbehnúť už v závere tohto roka.

Mesto Vranov nad Topľou plánuje postaviť na Kalinčiakovej ul. 70 bytov bežného štandardu z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 2 666 670 eur a dotácie v sume 1 401 080 eur z Ministerstva dopravy a výstavby SR. K tomu, aby mohla radnica podať žiadosť o poskytnutie úveru zo ŠFRB, bolo potrebné schváliť bankovú záruku vystavenú bankou, čo poslanci odobrili, a teda celý proces z pozície samosprávy sfinalizovali. Ako uviedol primátor Ján Ragan, žiadosť bude podaná do konca mesiaca máj.

V 5-podlažnom bytovom dome bude 6 jednoizbových, 10 dvojizbových a 2 trojizbové byty. Ďalšie dve bytovky sú navrhnuté ako 7-podlažné s 18 jednoizbovými, 28 dvojizbovými a 6 trojizbovými bytmi. Priemerná podlahová plocha bytov je 55,63 m². Vo všetkých bytových domoch budú inštalované aj výťahy. „Výstavba bytov mesto nezaťaží. Dotácia z ministerstva je nenávratná a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania budú splácať nájomníci v nájomnom. Myslím si, že o tieto byty, ktoré nie sú sociálne, bude určite záujem, pretože sa budú nachádzať v zaujímavej lokalite v centra mesta,“ uviedol Ján Ragan.

Súčasťou schválených uznesení je aj rozpočet na technickú vybavenosť vo výške 702 068,49 eur, kde sa počíta so spoluúčasťou mesta v objeme 303 228,49 eur a ďalších 323 650,13 eur zaplatí samospráva za neoprávnené náklady. Okrem inžinierskych sieti sú v týchto sumách zahrnuté chodníky a ihriská medzi bytovými domami, parkoviská, či lávka nad potokom pre peších a cyklistov. „Mestské zdroje budeme schvaľovať v závere tohto alebo v priebehu budúceho roka. Bude tu teda ešte priestor, aby sme si povedali, čo tam vlastne chceme, či parkoviská budú zapustené alebo vonkajšie, aké budú detské ihriská, v akej podobe sa zrealizuje prepojenie cez potok… Toto všetko, vrátane finančného krytia, bude prerokované v zastupiteľstve a na rozhodnutí poslancov,“ vysvetľoval Ján Ragan.

Od momentu, kedy sa začalo diskutovať o lokalite na Kalinčiakovej ul. v súvislosti s bytovou výstavbou, sa stala témou dopravná situácia, ktorá tu už dnes nie je jednoduchá. J. Ragan prisľúbil, že zvýšenú záťaž na dopravu budú riešiť. „Situáciu plánujeme riešiť prístupovými cestami. Dokonca uvažujeme nad tým, že riešenie prenesieme do priestoru pred centrum voľného času, resp. nemocnice. Pre túto časť mesta je pripravený projekt na výstavbu okružnej križovatky,“ reagoval J. Ragan.

Priestor po bývalom skelete krytej plavárne využívajú motoristi v súčasnosti ako bezplatnú parkovaciu plochu. Podľa vyjadrenia vranovského primátora časť parkovacích miest by mohli využívať naďalej aj po výstavbe bytových domov. „Predpokladáme, že v tejto lokalite by mohlo pribudnúť viac ako 100 parkovacích miest, ktoré by slúžili pre nájomníkov bytov, ale samozrejme je to lokalita, kde je potrebné riešiť tiež verejné parkovanie, pretože sa tu nachádzajú viaceré inštitúcie a zdravotnícke zariadenia. Počítame s tým, že parkovacích miest bude dostatok,“ konštatoval J. Ragan.

Nájomné byty vo Vranove nad Topľou sa doteraz prideľovali podľa Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach nakladania s bytmi na území mesta Vranov z roku 1996, ktoré podpisoval ešte Milan Muška. Jeho pointou je, že bytová komisia mestského zastupiteľstva podľa kritérií uvedených v tomto VZN zostavuje užší výber, ktorý predkladá formou návrhu mestskej rade. Keď MsR zoznam posúdi, odporúča resp. neodporúča ho primátorovi mesta schváliť. Dodáme, že VZN počíta aj s pridelením bytov mimo užšieho výberu. V takomto prípade so zreteľom na obecný záujem rozhoduje primátor mesta na návrh bytovej komisie. „Ešte máme dostatočný priestor, aby sme aktualizovali zoznam žiadateľov, VZN a pravidlá prideľovania bytov. Myslím si, že sa tým bude zaoberať bytová komisia, ktorá bude asi aj byty prideľovať,“ odpovedal J. Ragan.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!