Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Plasma Energy uspela na okresnom súde, mesto Vranov sa odvolalo

Správy / Mesto Vranov / Plasma Energy uspela na okresnom súde, mesto Vranov sa odvolalo

Plasma Energy uspela na okresnom súde, mesto Vranov sa odvolalo

Zámer Plasma Energy s.r.o. zhodnocovať odpady z elektrických a elektronických zariadení v priemyselnom parku Ferovo plazmovým procesom rozdelil vedenie mesta a poslancov mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou v roku 2015. Investor sa v súvislosti s uznesením MsZ, ktoré žiadalo ukončenie nájomnej zmluvy, obrátil na súd. Keďže Okresný súd vo Vranove nad Topľou dal ešte v decembri 2018 za pravdu súkromnej spoločnosti, téma „Plasma Energy“ je na pretrase opäť.

Hoci Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou pôvodne nájomnú zmluvu pre Plasma Energy s.r.o. schválilo, svoj názor zmenilo v momente, keď sa poslanci dozvedeli, že v rámci zhodnocovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení sa budú likvidovať aj odpady z kategórie nebezpečných. Z toho dôvodu prijali uznesenie, v ktorom žiadali primátora Jána Ragana, aby rokoval o ukončení zmluvného vzťahu. Ľubomír Lukič vtedy argumentoval, že zámer predložený poslancom a zámer predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebol rozsahom odpadov totožný. Reakciou na toto konštatovanie bola aj petícia.

Keďže J. Ragan uznesenie nepodpísal, zastupiteľstvo jeho veto prelomilo a názor poslanci nezmenili ani vtedy, keď Plasma Energy s.r.o. získala kladné hodnotenie EIA. Súkromná spoločnosť sa teda obrátila na súd. Okresný súd vo Vranove nad Topľou vyhlásil 19. decembra 2018 rozsudok, ktorým určil, že nájomný vzťah založený medzi Plasma Energy s.r.o. a mestom Vranov nad Topľou nájomnou zmluvou z 5. novembra 2014 trvá. „Proti rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou podalo mesto Vranov nad Topľou 20. februára 2019 odvolanie a vec tak bude po vykonaní potrebných úkonov, súvisiacich s podaným odvolaním, predložená Krajskému súdu v Prešove na odvolacie konanie,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Mesto Vranov nad Topľou však dôvody, pre ktoré sa odvolalo, špecifikovať nechcelo. Z radnice nám len opísali „vzhľadom na to, že nie je právoplatne rozhodnuté, nebudeme poskytovať informácie o argumentoch, ktorými sme odôvodnili odvolanie vo veci. Mestská rada na svojom marcovom rokovaní poverila primátora mesta rokovať so spoločnosťou Plasma Energy, s.r.o. Na úvodnom stretnutí predstavitelia tejto spoločnosti prejavili záujem pokračovať vo svojej činnosti, všetko však závisí od ďalších rokovaní, na ktoré budú prizvaní aj poslanci MsZ.“

Na druhej strane primátor Ján Ragan upozornil, že čím dlhšie pretrvá stav, kedy bude zámer Plasma Energy s.r.o. blokovaný, môže si investor uplatniť voči mestu nemalé sankcie. „Spoločnosť Plasma Energy má naďalej záujem realizovať svoj zámer, preto bude potrebné s jej zástupcami rokovať. Doterajšie rokovania ukázali, že ak jej umožníme stavať, nebude si uplatňovať žiadne sankcie,“ uviedol Ján Ragan.

Ján Ragan spochybnil postoje RÚVZ voči zámerom Plasma Energy s.r.o a Iron Recycling, a.s.

Príbeh spoločnosti Plasma Energy s.r.o. a jej zámer zhodnocovať odpady z elektrických a elektronických zariadení v priemyselnom parku Ferovo plazmovým procesom je rozpačitým príkladom nedôvery, kedy neboli využité všetky komunikačné prostriedky k tomu, aby názorové disproporcie vyšumeli.

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou však neboli jediní, kto so zámerom spoločnosti Plasma Energy s.r.o. nesúhlasil. Rovnako negatívne stanovisko vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorý podobným spôsobom argumentoval aj pri Iron Recycling a.s. (zámer na zber a spracovanie batérií a akumulátorov). Tento postup však odmieta primátor Ján Ragan. V septembri 2018 totiž zaslal na Úrad verejného zdravotníctva SR podnet, ktorým spochybňuje správnosť prístupu RÚVZ k posudzovaniu zámerov investorov v priemyselnom parku Ferovo. „Môj názor je, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou bol vo svojom postoji voči týmto investorom subjektívny. Odborné stanoviská hovoria o tom, že tieto zámery nemajú negatívny dopad na životné prostredie v našom meste, preto si myslím, že úrad mal postupovať inak,“ reagoval primátor Ján Ragan.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková vysvetlila, že hlavným dôvodom pre zaslanie podnetu bol zámer Iron Recycling, a.s., hoci dodala, že okrajovo sa v ňom spomína aj Plasma Energy s.r.o. ÚVZ SR po oboznámení sa s okolnosťami podnetu a posúdení stanoviska RÚVZ identifikoval v jeho konaní pri posúdení predmetného zámeru určité nedostatky, o ktorých informoval J. Ragana listom v októbri 2018. „V uvedenej súvislosti je ešte potrebné uviesť, že predmetné nesúhlasné stanovisko RÚVZ, napriek jeho vydaniu zo strany RÚVZ, v aktuálnom štádiu posudzovania nie je prekážkou pre realizáciu predmetného zámeru. MŽP SR - Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, ako príslušný orgán, totiž 5. septembra 2018 na základe stanovísk dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti doručených k zámeru zhodnotenia stavu ŽP v záujmovom území a po prerokovaní s navrhovateľom určil rozsah hodnotenia pre vypracovanie správy o hodnotení tohto zámeru v zmysle požiadaviek zákona, pričom predmetné nesúhlasné stanovisko RÚVZ pri posúdení nezohľadnil,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková a doplnila, že z pohľadu vplyvu orgánov verejného zdravotníctva na proces posudzovania zámeru bude kľúčové záväzné stanovisko RÚVZ k vypracovanej správe o hodnotení.

V súvislosti s Plasma Energy, s.r.o. doplnila, že jej zámer bol posudzovaný ešte v roku 2015. MŽP SR napriek nesúhlasným postojom RÚVZ vydalo v predmetnej veci súhlasné záverečné stanovisko, pričom pre ďalší osud zámeru z pohľadu vplyvu orgánov verejného zdravotníctva bude zásadné jeho prípadné záväzné stanovisko, ako dotknutého orgánu, v procese územného konania, za predpokladu, že takéto konanie bude začaté. „Doposiaľ RÚVZ o takéto stanovisko zo strany stavebného úradu nebol požiadaný,“ dodala D. Račková.

Regionálna hygienička Ľ. Rosiarová:
Našou snahou je chrániť verejné zdravie, nie osobný záujem

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou odmieta v súvislosti s posudzovaním zámerov investorov v priemyselnom parku Ferovo akékoľvek pochybnosti o subjektívnom rozhodovaní. Ako zdôraznila regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová, jediným kritériom pri vydávaní stanovísk ostáva ochrana verejného zdravia.

V stanovisku k podnetu primátora Jána Ragana hlavná hygienička Ľudmila Rosiarová podotkla, že RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou posudzoval potenciál priemyselného parku Ferovo v rokoch 2005, 2008, 2015, 2016 a 2018 s tým, že aj jej predchodcovia konštatovali jeho využitie ako limitované nedostatočnou vzdialenosťou od husto osídlene obytnej zástavby, čo sa stalo predmetom obavy, či je verejné zdravie dostatočne chránené. „Areál priemyselného parku je vzdialený cca 350m od súvislej obytnej zástavby. Z hľadiska ochrany zdravia bude neprípustné v jeho areáli osadzovať prevádzky ťažkého spracovateľského priemyslu (hutnícku výrobu), resp. prevádzky chemického charakteru zaťažujúce životné prostredie,“ citujeme zo záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou ku kolaudácii priemyselného parku Ferovo v roku 2008.

RÚVZ vo svojom stanovisku vychádza aj z „Informácie o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016“, na základe ktorej je práve Vranov nad Topľou z okresov v Prešovskom kraji v najväčšej miere zaťažený nielen tuhými znečisťujúcimi látkami, ale aj emisiami SO2 a NO2. V rámci vyhodnotenia CO je na tom horšie už len okres Prešov. Ľ. Rosiarová zároveň pripomenula výhrady a rovnako nesúhlasné stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát ŽP Košice k zámeru Iron Recycling, a.s. „Opakovane odmietam tvrdenie, že stanovisko RÚVZ je len subjektívny a odborne nepodložený názor jednotlivca s osobným záujmom na zmarení zámerov investorov a mesta Vranov nad Topľou,“ uviedla Ľ. Rosiarová.

Jedným z detailov, ktorý nesmie byť, podľa nej, opomenutý je fakt, že Vranov nad Topľou má so svojou priemernou ročnou rýchlosťou vetra z hľadiska rozptylu znečisťujúcich látok veľmi nepriaznivé klimatické podmienky. Ďalšie prípadné znečistenie životného prostredia neodporúča aj kvôli zaťaženiu populácie vysokou expozíciou PCB látok. Po opatrnosti volá Ľ. Rosiarová i kvôli negatívnym skúsenostiam s inými znečisťovateľmi ovzdušia vo vranovskom okrese. „Je vždy lepšie, ak je takéto zariadenia umiestnené, čo najďalej od ľudských obydlí v oblasti s dobrou ventiláciou vzduchu. Technologický celok na plazmové spracovanie odpadov nebol doposiaľ na Slovensku uvedený do prevádzky. Nemáme s ním žiadne skúsenosti. Považujeme za nezodpovedné voči obyvateľom skúšať to v tesnej blízkosti obytnej zástavby, na mieste, ktoré patrí k najmenej ventilovaným miestam na Slovensku, kde je vyhlásená oblasť riadenia kvality ovzdušia znečistená emisiami TZL, na území, ktoré sa považuje za povodňou ohrozené územie pri vodnom toku Topľa. Za našim odmietavým stanoviskom je potrebné hľadať snahu chrániť verejné zdravie a nie osobný záujem,“ pripomenula Ľ. Rosiarová.
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Plasma Energy uspela na okresnom súde, mesto Vranov sa odvolalo

Správy / Mesto Vranov / Plasma Energy uspela na okresnom súde, mesto Vranov sa odvolalo

Plasma Energy uspela na okresnom súde, mesto Vranov sa odvolalo

Zámer Plasma Energy s.r.o. zhodnocovať odpady z elektrických a elektronických zariadení v priemyselnom parku Ferovo plazmovým procesom rozdelil vedenie mesta a poslancov mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou v roku 2015. Investor sa v súvislosti s uznesením MsZ, ktoré žiadalo ukončenie nájomnej zmluvy, obrátil na súd. Keďže Okresný súd vo Vranove nad Topľou dal ešte v decembri 2018 za pravdu súkromnej spoločnosti, téma „Plasma Energy“ je na pretrase opäť.

Hoci Mestské zastupiteľstvo vo Vranove nad Topľou pôvodne nájomnú zmluvu pre Plasma Energy s.r.o. schválilo, svoj názor zmenilo v momente, keď sa poslanci dozvedeli, že v rámci zhodnocovania odpadov z elektrických a elektronických zariadení sa budú likvidovať aj odpady z kategórie nebezpečných. Z toho dôvodu prijali uznesenie, v ktorom žiadali primátora Jána Ragana, aby rokoval o ukončení zmluvného vzťahu. Ľubomír Lukič vtedy argumentoval, že zámer predložený poslancom a zámer predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) nebol rozsahom odpadov totožný. Reakciou na toto konštatovanie bola aj petícia.

Keďže J. Ragan uznesenie nepodpísal, zastupiteľstvo jeho veto prelomilo a názor poslanci nezmenili ani vtedy, keď Plasma Energy s.r.o. získala kladné hodnotenie EIA. Súkromná spoločnosť sa teda obrátila na súd. Okresný súd vo Vranove nad Topľou vyhlásil 19. decembra 2018 rozsudok, ktorým určil, že nájomný vzťah založený medzi Plasma Energy s.r.o. a mestom Vranov nad Topľou nájomnou zmluvou z 5. novembra 2014 trvá. „Proti rozsudku Okresného súdu Vranov nad Topľou podalo mesto Vranov nad Topľou 20. februára 2019 odvolanie a vec tak bude po vykonaní potrebných úkonov, súvisiacich s podaným odvolaním, predložená Krajskému súdu v Prešove na odvolacie konanie,“ uviedla hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová.

Mesto Vranov nad Topľou však dôvody, pre ktoré sa odvolalo, špecifikovať nechcelo. Z radnice nám len opísali „vzhľadom na to, že nie je právoplatne rozhodnuté, nebudeme poskytovať informácie o argumentoch, ktorými sme odôvodnili odvolanie vo veci. Mestská rada na svojom marcovom rokovaní poverila primátora mesta rokovať so spoločnosťou Plasma Energy, s.r.o. Na úvodnom stretnutí predstavitelia tejto spoločnosti prejavili záujem pokračovať vo svojej činnosti, všetko však závisí od ďalších rokovaní, na ktoré budú prizvaní aj poslanci MsZ.“

Na druhej strane primátor Ján Ragan upozornil, že čím dlhšie pretrvá stav, kedy bude zámer Plasma Energy s.r.o. blokovaný, môže si investor uplatniť voči mestu nemalé sankcie. „Spoločnosť Plasma Energy má naďalej záujem realizovať svoj zámer, preto bude potrebné s jej zástupcami rokovať. Doterajšie rokovania ukázali, že ak jej umožníme stavať, nebude si uplatňovať žiadne sankcie,“ uviedol Ján Ragan.

Ján Ragan spochybnil postoje RÚVZ voči zámerom Plasma Energy s.r.o a Iron Recycling, a.s.

Príbeh spoločnosti Plasma Energy s.r.o. a jej zámer zhodnocovať odpady z elektrických a elektronických zariadení v priemyselnom parku Ferovo plazmovým procesom je rozpačitým príkladom nedôvery, kedy neboli využité všetky komunikačné prostriedky k tomu, aby názorové disproporcie vyšumeli.

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou však neboli jediní, kto so zámerom spoločnosti Plasma Energy s.r.o. nesúhlasil. Rovnako negatívne stanovisko vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, ktorý podobným spôsobom argumentoval aj pri Iron Recycling a.s. (zámer na zber a spracovanie batérií a akumulátorov). Tento postup však odmieta primátor Ján Ragan. V septembri 2018 totiž zaslal na Úrad verejného zdravotníctva SR podnet, ktorým spochybňuje správnosť prístupu RÚVZ k posudzovaniu zámerov investorov v priemyselnom parku Ferovo. „Môj názor je, že Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou bol vo svojom postoji voči týmto investorom subjektívny. Odborné stanoviská hovoria o tom, že tieto zámery nemajú negatívny dopad na životné prostredie v našom meste, preto si myslím, že úrad mal postupovať inak,“ reagoval primátor Ján Ragan.

Hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková vysvetlila, že hlavným dôvodom pre zaslanie podnetu bol zámer Iron Recycling, a.s., hoci dodala, že okrajovo sa v ňom spomína aj Plasma Energy s.r.o. ÚVZ SR po oboznámení sa s okolnosťami podnetu a posúdení stanoviska RÚVZ identifikoval v jeho konaní pri posúdení predmetného zámeru určité nedostatky, o ktorých informoval J. Ragana listom v októbri 2018. „V uvedenej súvislosti je ešte potrebné uviesť, že predmetné nesúhlasné stanovisko RÚVZ, napriek jeho vydaniu zo strany RÚVZ, v aktuálnom štádiu posudzovania nie je prekážkou pre realizáciu predmetného zámeru. MŽP SR - Odbor posudzovania vplyvov na ŽP, ako príslušný orgán, totiž 5. septembra 2018 na základe stanovísk dotknutých orgánov, dotknutej obce a verejnosti doručených k zámeru zhodnotenia stavu ŽP v záujmovom území a po prerokovaní s navrhovateľom určil rozsah hodnotenia pre vypracovanie správy o hodnotení tohto zámeru v zmysle požiadaviek zákona, pričom predmetné nesúhlasné stanovisko RÚVZ pri posúdení nezohľadnil,“ uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková a doplnila, že z pohľadu vplyvu orgánov verejného zdravotníctva na proces posudzovania zámeru bude kľúčové záväzné stanovisko RÚVZ k vypracovanej správe o hodnotení.

V súvislosti s Plasma Energy, s.r.o. doplnila, že jej zámer bol posudzovaný ešte v roku 2015. MŽP SR napriek nesúhlasným postojom RÚVZ vydalo v predmetnej veci súhlasné záverečné stanovisko, pričom pre ďalší osud zámeru z pohľadu vplyvu orgánov verejného zdravotníctva bude zásadné jeho prípadné záväzné stanovisko, ako dotknutého orgánu, v procese územného konania, za predpokladu, že takéto konanie bude začaté. „Doposiaľ RÚVZ o takéto stanovisko zo strany stavebného úradu nebol požiadaný,“ dodala D. Račková.

Regionálna hygienička Ľ. Rosiarová:
Našou snahou je chrániť verejné zdravie, nie osobný záujem

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou odmieta v súvislosti s posudzovaním zámerov investorov v priemyselnom parku Ferovo akékoľvek pochybnosti o subjektívnom rozhodovaní. Ako zdôraznila regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová, jediným kritériom pri vydávaní stanovísk ostáva ochrana verejného zdravia.

V stanovisku k podnetu primátora Jána Ragana hlavná hygienička Ľudmila Rosiarová podotkla, že RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou posudzoval potenciál priemyselného parku Ferovo v rokoch 2005, 2008, 2015, 2016 a 2018 s tým, že aj jej predchodcovia konštatovali jeho využitie ako limitované nedostatočnou vzdialenosťou od husto osídlene obytnej zástavby, čo sa stalo predmetom obavy, či je verejné zdravie dostatočne chránené. „Areál priemyselného parku je vzdialený cca 350m od súvislej obytnej zástavby. Z hľadiska ochrany zdravia bude neprípustné v jeho areáli osadzovať prevádzky ťažkého spracovateľského priemyslu (hutnícku výrobu), resp. prevádzky chemického charakteru zaťažujúce životné prostredie,“ citujeme zo záväzného stanoviska RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou ku kolaudácii priemyselného parku Ferovo v roku 2008.

RÚVZ vo svojom stanovisku vychádza aj z „Informácie o kvalite ovzdušia, množstve emisií zo stacionárnych zdrojov, programoch na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných plánoch v Prešovskom kraji za rok 2016“, na základe ktorej je práve Vranov nad Topľou z okresov v Prešovskom kraji v najväčšej miere zaťažený nielen tuhými znečisťujúcimi látkami, ale aj emisiami SO2 a NO2. V rámci vyhodnotenia CO je na tom horšie už len okres Prešov. Ľ. Rosiarová zároveň pripomenula výhrady a rovnako nesúhlasné stanovisko Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát ŽP Košice k zámeru Iron Recycling, a.s. „Opakovane odmietam tvrdenie, že stanovisko RÚVZ je len subjektívny a odborne nepodložený názor jednotlivca s osobným záujmom na zmarení zámerov investorov a mesta Vranov nad Topľou,“ uviedla Ľ. Rosiarová.

Jedným z detailov, ktorý nesmie byť, podľa nej, opomenutý je fakt, že Vranov nad Topľou má so svojou priemernou ročnou rýchlosťou vetra z hľadiska rozptylu znečisťujúcich látok veľmi nepriaznivé klimatické podmienky. Ďalšie prípadné znečistenie životného prostredia neodporúča aj kvôli zaťaženiu populácie vysokou expozíciou PCB látok. Po opatrnosti volá Ľ. Rosiarová i kvôli negatívnym skúsenostiam s inými znečisťovateľmi ovzdušia vo vranovskom okrese. „Je vždy lepšie, ak je takéto zariadenia umiestnené, čo najďalej od ľudských obydlí v oblasti s dobrou ventiláciou vzduchu. Technologický celok na plazmové spracovanie odpadov nebol doposiaľ na Slovensku uvedený do prevádzky. Nemáme s ním žiadne skúsenosti. Považujeme za nezodpovedné voči obyvateľom skúšať to v tesnej blízkosti obytnej zástavby, na mieste, ktoré patrí k najmenej ventilovaným miestam na Slovensku, kde je vyhlásená oblasť riadenia kvality ovzdušia znečistená emisiami TZL, na území, ktoré sa považuje za povodňou ohrozené územie pri vodnom toku Topľa. Za našim odmietavým stanoviskom je potrebné hľadať snahu chrániť verejné zdravie a nie osobný záujem,“ pripomenula Ľ. Rosiarová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok