Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Výrub stromov a krovín je možné vykonať do konca marca

Správy / Oznamy / Výrub stromov a krovín je možné vykonať do konca marca

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda mesta. Toto vydá rozhodnutie o výrube dreviny.
Aby mohlo byť začaté konanie, musí občan podať na mestskom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,
2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie,
3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny,
4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou,
5. odôvodnenie žiadosti.
Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:
1. list vlastníctva,
2. snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
Poplatok:
6,50 € občan
66 € organizácia
Platí sa až po začatí správneho konania a súhlase mesta s výrubom.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m2,
2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku. Vtedy možno výrub vykonať bez súhlasu na súkromnom pozemku a do 5 dní od vykonania výrubu oznámiť výrub dreviny písomne, k tlačivu je potrebné navyše doložiť:
- list vlastníctva
- snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada).
Ján Lapčák, poslanec MsZ vo Vranove nad Topľou

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna

Výrub stromov a krovín je možné vykonať do konca marca

Správy / Oznamy / Výrub stromov a krovín je možné vykonať do konca marca

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda mesta. Toto vydá rozhodnutie o výrube dreviny.
Aby mohlo byť začaté konanie, musí občan podať na mestskom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín. Táto musí obsahovať:
1. meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,
2. katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie,
3. súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku na výrub dreviny,
4. špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať – druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou,
5. odôvodnenie žiadosti.
Žiadosť ďalej musí obsahovať prílohy:
1. list vlastníctva,
2. snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
Poplatok:
6,50 € občan
66 € organizácia
Platí sa až po začatí správneho konania a súhlase mesta s výrubom.
Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:
1. na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou do 10 m2,
2. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
3. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, hrozbe značnej škody na majetku. Vtedy možno výrub vykonať bez súhlasu na súkromnom pozemku a do 5 dní od vykonania výrubu oznámiť výrub dreviny písomne, k tlačivu je potrebné navyše doložiť:
- list vlastníctva
- snímok parcely alebo kópia katastrálnej mapy, alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
4. na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách (na liste vlastníctva musí byť pozemok identifikovaný ako záhrada).
Ján Lapčák, poslanec MsZ vo Vranove nad Topľou

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok